Top 99 no extension

12. fpu.no
13. etb.no
35. mkw.no
56. nvh.no
60. sug.no
63. mjf.no
93. ncc.no