Top 99 domain with BG country

14. wed.bg
31. ele.bg
37. bcc.bg