Top 99 domain with BG country

14. wed.bg
36. bcc.bg
73. ele.bg