Top 99 domain with BG country

14. ele.bg
22. wed.bg
73. bcc.bg